Bordbestilling

Trykk på ønsket restaurant under for å bestille bord.

VILLA PARADISO

Villa Paradiso sertifisert som Miljøfyrtårn

Villa Paradiso certified as Eco-Lighthouse

Villa Paradiso-restaurantene er blitt Miljøfyrtårnsertifisert - men hva vil det si egentlig?

The Villa Paradiso restaurants have been certified as Eco-Lighthouse – but what does that actually mean?

What is Eco-Lighthouse?

is a recognized and effective tool for certification and environmental management, helping businesses create a competitive advantage through sustainability. It is Norway's most widely used certificate for businesses wishing to document their environmental efforts and demonstrate social responsibility. Today, over 6,100 businesses in 82 different industries are certified as Eco-Lighthouse. Villa Paradiso is one of them.

Contribute to the UN Sustainable Development Goals

The UN Sustainable Development Goals, which came into effect on January 1, 2016, are the world's shared blueprint for eradicating poverty, combating inequality, and addressing climate change by 2030. It serves as a roadmap for many businesses' strategies on environmental and social responsibility, and to achieve these goals, collective responsibility and concrete action are essential.

Eco-Lighthouse certification contributes to several of these goals, including good health, clean water and sanitation, affordable and clean energy, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, and life on land.

Now the real work begins

Kjersti Ulstein, managing director of Villa Paradiso Group, explains that the process has been long and comprehensive, and she is very pleased that all six Villa Paradiso restaurants have finally been Miljøfyrtårn certified.

- But now is when the work to become a fully sustainable business truly begins.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I dag er over 6.100 virksomheter i 82 forskjellige bransjer sertifisert som Miljøfyrtårn. Villa Paradiso er fem av dem.

Bidrar til FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar, og for å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar og konkret handling.

Miljøfyrtårnsertifiseringen bidrar til flere av disse målene, som god helse, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi for alle, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, bevare liv under vann og liv på land.

Det er nå jobben virkelig begynner

Kjersti Ulstein, daglig leder i Villa Paradiso Group, forteller at prosessen har vært lang og omfattende, og hun er veldig glad for at alle seks Villa Paradiso-restaurantene endelig har blitt Miljøfyrtårnsertifisert.

- Men det er nå jobben for å bli en fullkommen bærekraftig bedrift virkelig begynner.

Se vår Matmeny